Κτηνιατρική στη Ρουμανία / Γεωπονική στη Ρουμανία

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Γεωπονίας και Κτηνιατρικής “Ion Ionescu De La Brad“ στο Ιάσιο, είναι ένα εξειδικευμένο ίδρυμα ανώτερης γεωπονικής και κτηνιατρικής ιατρικής εκπαίδευσης, που χρηματοδοτείται από το κράτος και έχει ως βασική αποστολή οι απόφοιτοι του να έχουν την επαρκή μόρφωση και κατάρτιση στον τομέα της γεωργικής και της κτηνιατρικής.

Το πανεπιστήμιο αναγνωρίζεται από πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποτελεί μέλος πολλών οργανισμών του χώρου όπως:

  • EUA (European University Association)
  • AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)
  • ICA – Association for European Life Science Universities
  • CASEE (The European Consortium of Life Science Universities from Central and South Eastern Europe)
  • EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education)
  • IAESTE Romania (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) – founding member
  • RIFEFF (Réseau International Francophone des Etablissements de Formation de Formateurs).

Στο Πανεπιστήμιο εργάζονται 159 άτομα τα οποία αποτελούν το ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό και ο συνολικός αριθμός των φοιτητών ανέρχεται στους 4200.

  • Κτηνιατρική: 6 έτη φοίτησης
  • Γεωπονική, Ανθοκομία, Κτηνοτροφία: 4 έτη φοίτησης

Η Κτηνιατρική Σχολή ιδρύθηκε το Ιάσιο το 1961. Το 1974 ενώθηκε με το Τμήμα Κτηνοτροφίας, και αποτέλεσε το Τμήμα Κτηνιατρικής και Κτηνοτροφίας έως το 1986 όπου, αναδιοργανώθηκε και συστεγάστηκε με τη Γεωπονική Σχολή και αποτέλεσε το Τμήμα Κτηνιατρικής Επιστήμης.

Το 1990, το ίδρυμα μετονομάστηκε σε Κτηνιατρική Σχολή, με μια νέα δομή, κατάλληλη για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές αρχές της κτηνιατρικής. Στα 50 χρόνια ύπαρξής της, εκπαιδεύτηκαν και αποφοίτησαν από την Κτηνιατρική Σχολή περίπου 3000 κτηνίατροι οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.